25/02/2024

-1.17

studio vrij per 1 juni 2024

NL (English below) // 


Studio vrij per 1 juni 2024!

Binnenkort komt er weer een prachtige werkruimte in Het Veem beschikbaar. Het betreft een werkruimte van 69 m2 in het souterrain. De ruimte heeft ambacht als bestemming, en is daarom zeer geschikt voor bijvoorbeeld werkzaamheden met machines*. De ruimte heeft uitzicht op het IJ. Houd er rekening mee dat er redelijk wat machinaal geluid van omliggende ambachtelijke bedrijven te horen zal zijn.


Wat voor huurder(s) we zoeken:

In dit gedeelte (souterrain) van het Veem zitten ambachtelijke bedrijfjes zoals een drukker, metaalbewerkers, een bakker, een lijstenmaker, een fietsenbouwer, meubelrestaurateurs en diverse houtbewerkers. Voor de vrijgekomen ruimte zoeken we iemand die soortgelijke werkzaamheden doet. De werkruimte is niet geschikt om te gebruiken als kantoor of atelier.


Het Veem is op zoek naar gebruikers die naast het uitoefenen van hun werkzaamheden ook een actief onderdeel willen worden van de vereniging. Tijdens het lezen van de aanvragen zullen we hier extra op letten om zo een shortlist van geschikte kandidaten te maken. 


Over Het Veem

Het Veem biedt werkruimte aan ondernemers die het ideële en het zakelijke willen combineren. De gebruikers van Het Veem zijn kleine bedrijven en kunstenaars. Zij gaan hun eigen weg, maar de verscheidenheid aan bedrijvigheden leidt vaak tot wederzijdse dienstverlening en betrokkenheid. De huur van de ruimtes ligt onder het broedplaatstarief, maar om dat te kunnen blijven volhouden wordt wel een actieve betrokkenheid van de leden verwacht. Gebruikers beheren samen het meer dan een eeuw oude pand aan de Van Diemenstraat, middels allerlei commissies en taken. Daarnaast zijn er diverse  informele manieren om elkaar te ontmoeten, zoals bij borrels of de wekelijkse Veemlunch.


Herken je je in dit profiel? 

Wil je in aanmerking komen voor deze werkruimte, stuur dan uiterlijk 13 april 2024 een brief (PDF, maximaal 500 woorden) aan nieuwkomers@veem.nl waarin je uitlegt wat je doet, waarom deze ruimte daar noodzakelijk voor is en waarom je goed zou passen in Het Veem. Voeg een portfolio bij en eventueel een cv (PDF, maximaal 10 pagina’s, maximaal 20mb). Meld je je aan als collectief? Geef dit dan duidelijk aan en vermeld alle namen, en voeg de portfolio’s samen in 1 PDF. 

Uiterlijk een week na sluitingsdatum laten we weten of je uitgenodigd wordt om de ruimte te bekijken en voor een kennismakingsgesprek.


*Machines

Voorheen zat er in werkruimte -1.17 een boekdrukatelier met tal van gespecialiseerde machines. In overleg met Het Veem zijn deze machines bij het intrekken van de ruimte over te nemen. De volgende drukpersen zijn beschikbaar voor overname:

 • Eickhoff cilinderpers

 • Glöckner-Mercedes cilinderpers

 • Korrex Berlin proefpers

 • merkloze degelpers

 • Thompson British degelpers

 • Velox degelpers

 • Johannesberg

 • HeidelbergEN //


Studio available from 1 June 2024!

Soon another beautiful workspace will become available in Het Veem. It concerns a workspace of 69 m2 in the souterrain. The space has craftwork as its intended use, and is therefore very suitable for working with machines*, for example. The space has a view on the IJ. Bear in mind that there will be a fair amount of machine noise from surrounding craft businesses.


What kind of tenant(s) we are looking for:

This part of the Veem houses artisanal businesses such as a printmaker, metalworkers, a framer, a bicycle builder,, furniture restorers and several woodworkers. For the vacant space, we are looking for someone doing similar work. The workspace is not suitable to use as an office or studio.


Het Veem is looking for users who want to become an active part of the community in addition to carrying out their work. While reading the applications, we will pay extra attention to this in order to shortlist suitable candidates. 


About Het Veem

Het Veem offers workspace to entrepreneurs who want to combine idealism and business. The users of Het Veem are small businesses and artists. They go their own way, but the diversity of activities often leads to mutual services and involvement. The rent for the spaces is below the broedplaatstarief, but to maintain that, active involvement is expected from members. Users collectively manage the more than a century-old building on Van Diemenstraat, through all kinds of committees and tasks. In addition, there are all kinds of informal ways to meet each other, such as at drinks or the weekly Veemlunch.


Do you see yourself in this profile? 

If you want to be considered for this workspace, send a letter (PDF, maximum 500 words) to nieuwkomers@veem.nl by 13 April 2024 explaining what you do, why this space is necessary for it and why you would fit in well in Het Veem. Attach a portfolio and, if necessary, a CV (PDF, maximum 10 pages, maximum 20mb). Are you applying as a collective? Please indicate this clearly and include all names, and combine the portfolios in 1 PDF.

No later than a week after the closing date, we will let you know whether you will be invited to view the space and for an introductory interview.


*Machines

Previously, workspace -1.17 housed a letterpress workshop with numerous specialized machines. In consultation with Het Veem, these machines are available for takeover upon moving into the space. The following printing presses are available for takeover:


 • Eickhoff cylinder press 

 • Gloeckner-Mercedes cylinder press 

 • Korrex Berlin proof press 

 • unbranded plate press 

 • Thompson British plate press 

 • Velox plate press 

 • Johannesberg 

 • Heidelberg