Vereniging, bestuur en de adviesraad

Het Veem is een vereniging. Iedere huurder van een werkruimte is automatisch lid.

De vereniging heeft een gekozen bestuur dat bestaat uit Veemers.  Daarnaast is er een adviesraad.

Elk bedrijf of atelier heeft recht op een stem in de adviesraad. Deze raad komt regelmatig bij elkaar. Belangrijke vraagstukken komen op de agenda en worden vervolgens besproken tijdens de adviesraadvergadering. Volgens de statuten neemt de adviesraad bindende beslissingen tenzij deze ingaan tegen de wet.


De taken van de vereniging zijn onderverdeeld in diverse commissies.

De Nieuwkomerscommissie

De nieuwkomerscommissie bestaat uit gekozen leden van de adviesraad. Wanneer er een werkruimte vrijkomt in het Veem, dan is het deze commissie die de geïnteresseerden inlicht over de gang van zaken in het Veem én onderzoekt of de mogelijke kandidaat voldoet aan een aantal criteria, zoals:

  • het bedrijf of atelier moet een bijdrage vormen aan de diversiteit binnen het gebouw
  • het bedrijf moet kleinschalig zijn
  • het bedrijf moet kredietwaardigheid zijn. Bij starters geldt dat er een ondernemersplan getoond moet kunnen worden.


Naast deze criteria bekijkt de commissie of de verhouding tussen de bedrijfseconomische bestemming en de artistieke bestemming van een mogelijke kandidaat, niet in strijd is met de regels van het erfpachtcontract.

De nieuwkomerscommissie legt 2 à 3 kandidaten voor aan de adviesraad. De keuze van de adviesraad wordt als bindend advies aan het bestuur gegeven.

Bouwcommissie

De bouwcommissie heeft een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van de verbouwing van het voormalig pakhuis én in de kwaliteitsbewaking daarvan. Volgens het plan van de architect – dat uitsluitend het openbaar gebied in het gebouw betrof – werd het Veem voor een groot gedeelte verbouwd in zelfwerkzaamheid. Nu de verbouwing voltooid is, is de bouwkommissie opgeheven en vervangen door het (externe) Monumentenfonds dat Rijkmonumenten adviseert over onderhoud.

Ontwerpcommissie

De ontwerpcommissie bestaat uit leden uit Het Veem en is verantwoordelijk voor de afwerking en de verfraaiing van het openbare deel van het gebouw.

Kascommissie

Deze commissie controleert of alle betalingen conform de bijbehorende facturen zijn.